معلمان ماندگار و دلسوز شهرستان طارم به نام خدای صمیمی خدای سلام خدای غزل قصه ناتمام انگیزه اینجانب از ایجاد وبلاگ معلمان ماندگار ارج نهادن به مقام و منزلت معلمیست که راه و روش پیامبران و بزرگان دین است. و یاد آوری زحمات معلمان عزیزیست که اگر ما بــه این مرحله از زندگی قدم نهاده ایم مــرهون زحمات آن عزیزان است که گــچ تخته سیـاه خــورده و بــا انــدک امکانــات در ایـــن شهرستـان محــروم پای نیمکــت های چوبــی عــمر به سر رســانده تا ما به رشد و شکوفایی رسیده ایم بنده حقیربهبـود رضائی فرزند مرحــوم فیـــاضعلی رضائی که از معلمان دلسوز طارم بوده با افتخار تمام به شغل مرحوم پدرم امیدوارم ادامه دهنده راستین راه ایشان در امر تعلیم و تربیت باشم و از تمام همکاران قدیمی و دوستان مرحوم پدرم کمال تشکر را دارم که درایجاد این وبلاگ مساعدت فراوان داشته اند. که اکنون بیشتر همکاران بنده از دوستان و شاگردان مرحوم پدرم هستند. البته عزیزانی هم هستند که اکنون به دیار باقی شتافته اند اما هرگز از یاد و قلب ما نخواهند رفت. امیدوارم کم و کاستی وبلاگ را ببخشید. لطفا عکسها و مطالب خود را به آدرس زیر moalleman.mandeghar gmail.com@ ارسال نمائید. بـــا تشـــــکر از هـــمراهـــی شــــما http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com 2020-07-04T10:09:42+01:00 text/html 2016-12-11T04:45:08+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی بخش خبری کتب http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/166 <p dir="RTL"><font size="5"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Morvarid&quot;; " lang="FA">بازدید کنند گان عزیز خبرهای مربوط به اضافه شدن کتب در این قسمت اعلام خواهد شد.</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br><font color="#FF0000"><b><font size="6"><sup><sub><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Morvarid&quot;; " lang="FA"><font size="6">*************************************</font></span></sub></sup></font></b></font></p><br><table style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="right" cellspacing="1" cellpadding="1" width="354" height="29"><tbody><tr><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<font face="Mihan-Koodak"><font color="#FF0000" size="2"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/178" target="" title=""><font color="#3333FF">سفارش کتاب</font></a></font></font></td><td style="border:2px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<font face="Mihan-Koodak"><font color="#FF0000" size="2"><font color="#FF0000">شماره تماس 09118173749</font></font></font></td></tr></tbody></table><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><br></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><br></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/199" target="" title=""><b>ادبیات انقلاب اسلامی 21 آذرماه</b></a></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/194" target="" title=""><b>دو کتاب جدید ارسالی دیگر از آقای کاکاویسی 23 آبان ماه 95</b> <br></a></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/194" target="" title=""><b>سه کتاب ارسالی جدید از آقای کاکاویسی عزیز&nbsp; آبان ماه 95</b> <br></a></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><i><b><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/185"><font size="3"></font></a><font size="3"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/194">کتابهای ارسالی توسط بازدید کننده محترم آقای ( کاکاویسی)‎</a>&nbsp; با کتاب graded english book 5&nbsp; به روز شد.<br></font></font></b></i></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><i><b><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/185"><font size="3">کتب هنرستان&nbsp; با&nbsp; کتاب حساب فنی&nbsp; بروزرسانی شد 28 فروردین 95</font><font size="3"> </font></a></font></b></i><br><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/197" target="" title=""></a><font face="Mihan-Koodak"><sub><span style="font-size: 24pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA"></span></sub></font></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="3"><i><b><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/192" target="" title=""><br></a></font></b></i></font></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="3"><i><b><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/192" target="" title="">کتاب انگلیسی سال چهارم دبیرستان به انتهای پست اضافه شد. 16 اسفند 94</a></font></b></i></font></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="3"><i><b><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/192" target="" title=""><br></a></font></b></i></font></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="3"><i><b><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/192" target="" title="">کتب انگلیسی دبیرستان به روز شد. 15 اسفند 94</a></font></b></i></font></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><i><b><br><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/197" target="" title=""><br></a></font></b></i><b><font face="Mihan-Koodak"><i><font size="3"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/197" target="" title="">کتاب مکانیک</a></font></i><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/197" target="" title=""><br></a></font></b></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><b><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/196" target="" title=""><br></a></font></b></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><i><font size="3"><b><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/196" target="" title="">&nbsp;&nbsp; کتاب های زمین شناسی </a></font></b></font></i></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font  ="" size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/194"><br></a></font></b></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><i><b><font  ="" size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/194">کتابهای ارسالی توسط بازدید کننده محترم آقای ( کاکاویسی)‎</a></font></b></i></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font face="Mihan-Koodak"><br><sub><font size="1"><span style="font-size: 24pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA"></span></font></sub></font></b></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font face="Mihan-Koodak"><sub><span style="font-size: 24pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">کتاب&nbsp; </span></sub><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/191" target="" title="">ریاضی اول دبستان</a><sub><span style="font-size: 24pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA"></span></sub><sub><span style="font-size: 24pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">&nbsp; سال 1347&nbsp;</span></sub><sub><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA"> در مورخ 93/12/</span><span style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA"><font size="4">19 اضافه شد.</font></span></sub><br><font size="3"><span style="font-size: 24pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA"></span></font></font></b></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 24pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA"><br></span></font></b></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 24pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">کتاب<font size="6"> <a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/190" target="" title="">فارسی سال 1343</a></font>در تاریخ 93/12/17اضافه شد.</span><br><sub><span style="font-size: 24pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA"></span></sub><br></font></b></p><b><font face="Mihan-Koodak"><br></font></b><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="Mihan-Koodak"><br></font></b></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="6" face="Mihan-Koodak"><sub><span style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">کلیه کتابهای&nbsp; </span></sub><sub><span style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA"><span style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">ابتدائی </span>دبستان&nbsp; دهه 60 بدون رمز و با</span></sub></font></b></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: xx-large;"><sub><span style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA"><br></span></sub></span></font></b></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: xx-large;"><sub><span style="color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">قابلیت چاپ و ویرایش برای شما عزیزان آماده شد.</span></sub></span></font></b></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><font face="Mihan-Koodak"><sub><span style="font-size: 24pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></sub><font color="#FF0000" size="2"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/178" target="" title="">سفارش کتاب</a></font></font></b></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><font color="#FF0000" size="2" face="Mihan-Koodak"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/178" target="" title=""><br></a></font></b></p><b><font face="Mihan-Koodak"><br><sub><span style="font-size: 24pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA"></span></sub><br></font></b><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="Mihan-Koodak"><sub><span style="font-size: 24pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">&nbsp;کتاب اول دبستان برای موبایل اندروید</span></sub><sub><span style="font-size: 24pt; color: red;" lang="FA"></span></sub><sub><span style="font-size: 24pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA"> </span></sub><sub><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 153);" lang="FA">در مورخ 93/4/28 اضافه شد.</span></sub><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/115" title=""><sub><span style="font-size:13.5pt;color:#000099"><br> </span></sub></a><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Morvarid&quot;"></span></font></b></p><div align="center"><b><font color="#FF0000" size="2" face="Mihan-Koodak"><div class="fade"><a href="http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/177" target="" title="">برای دانلود کلیک کنید</a></div></font></b></div><br><br><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><div class="fade" align="center"> </div> <span style="font-family:&quot;B Morvarid&quot;" lan<font="" color="#FF0000" face="B Morvarid,sans-serif" size="5"><b></b></span><p><b><font color="#FF0000"><morvarid&quot;; "="" lang="FA"><font size="6">*************************************</font></morvarid&quot;;></font></b></p><br>&nbsp; text/html 2016-12-11T04:20:43+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی کتاب ادبیات انقلاب اسلامی سال سوم 1368 http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/199 <div align="center"><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11129/11129.jpg" alt="" align="bottom" border="0" width="447" vspace="0" hspace="0" height="634"><br><br><div align="right"><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11129/11129-1.pdf" target="" title="">بخش اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11129/11129-2.pdf" target="" title="">بخش دوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11129/11129-3.pdf" target="" title="">بخش سوم </a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11129/11129-4.pdf" target="" title="">بخش چهارم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11129/11129-5.pdf" target="" title="">بخش پنجم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11129/11129-6.pdf" target="" title="">بخش ششم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11129/11129-7.pdf" target="" title="">بخش هفتم</a><br><br></div><br></div> text/html 2016-11-10T08:40:17+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی کتابهای ارسالی توسط بازدید کننده محترم آقای ( کاکاویسی)‎ http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/194 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b><font color="#FF0000"><br>با تقدیر و تشکر دوباره از آقای کاکاویسی<br>&nbsp;<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8274501542/English_13_78_001.jpg" alt="" width="356" vspace="0" hspace="0" height="461" border="0" align="bottom"><br></font></b></font><div align="right"><a href="http://s9.picofile.com/file/8274501526/English_13_78.pdf.html" target="_blank" title="">انگلیسی 1و2&nbsp; سال 1378</a></div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b><font color="#FF0000"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8274501426/English_10_64_001.jpg" alt="" width="360" vspace="0" hspace="0" height="522" border="0" align="bottom"><br></font></b></font><div align="right"><font size="3"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8274501300/English_10_64.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود کتاب</a></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b><font color="#FF0000"><br><br>سه کتاب ارسالی جدید از آقای کاکاویسی عزیز <br><br><br>با تقدیر و تشکر از ایشان<br></font></b></font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8274347918/English_11_68_001.jpg" alt="" width="451" vspace="0" hspace="0" height="662" border="0" align="bottom"><br><br><br><div align="right"><div align="right"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8274345200/English_11_68.pdf.html" target="" title="">دانلود کتاب</a><br><br><br><br></b><div align="center"><b><img src="http://s9.picofile.com/file/8274347850/English_12_68_001.jpg" alt="" width="463" vspace="0" hspace="0" height="683" border="0" align="bottom"></b><br></div></div></div><br><div align="right"><br><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8274345500/English_12_68.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود کتاب</a><br><br><br><br></b><div align="center"><b><img src="http://s8.picofile.com/file/8274347968/English_13_68_001.jpg" alt="" width="498" vspace="0" hspace="0" height="724" border="0" align="bottom"></b><br></div></div><br><br><div align="right"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8274345792/English_13_68.pdf.html" target="" title="">دانلود کتاب</a></b></div><br><div align="right"><br></div><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8251744218/English_2535_002.jpg" alt="" width="437" vspace="0" hspace="0" height="564" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><div align="right"><a href="http://s7.picofile.com/file/8251743918/English_2535.pdf.html" target="" title=""><b>دانلود کتاب</b></a></div><br><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8203771742/Chemistry_12_66_001.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8203771834/Chemistry_12_66_002.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br><div align="right"><a href="http://s3.picofile.com/file/8203130642/Chemistry_12_66.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود کتاب</a></div><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8203771918/Chemistry_13_67_001.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8203772226/Chemistry_13_67_002.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><div align="right"><a href="http://s6.picofile.com/file/8203137818/Chemistry_13_67.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود کتاب</a></div><img src="http://s6.picofile.com/file/8203772526/Jabr_13_68_001.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8203772726/Jabr_13_68_002.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><div align="right"><a href="http://s3.picofile.com/file/8203145184/Jabr_13_68.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود کتاب</a></div></div> text/html 2016-04-15T07:47:08+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی کتب هنرستان http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/185 <div align="center"><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11361/11361.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="476" hspace="0" vspace="0" width="358"><br><div align="right"><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11361/11361-1.pdf" target="" title="">قسمت اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11361/11361-2.pdf" target="" title="">قسمت دوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11361/11361-3.pdf" target="" title="">قسمت سوم</a><br></div><br><br><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11309/11309.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="535" hspace="0" vspace="0" width="376"><br><div align="right"><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11309/11309-1.pdf" target="" title="">قسمت اول </a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11309/11309-2.pdf" target="" title="">قسمت دوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11309/11309-3.pdf" target="" title="">قسمت سوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11309/11309-4.pdf" target="" title="">قسمت چهارم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11309/11309-5.pdf" target="" title="">قسمت پنجم</a><br></div><br><br><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11241/11241.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="532" hspace="0" vspace="0" width="373"><br><br><br><div align="right"><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11241/11241-1.pdf" target="" title="">قسمت اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11241/11241-2.pdf" target="" title="">قسمت دوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11241/11241-3.pdf" target="" title="">قسمت سوم<br></a><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11241/11241-4.pdf" target="" title="">قسمت چهارم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11241/11241-5.pdf" target="" title="">قسمت پنجم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11241/11241-6.pdf" target="" title="">قسمت ششم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11241/11241-7.pdf" target="" title="">قسمت هفتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11241/11241-8.pdf" target="" title="">قسمت هشتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11241/11241-9.pdf" target="" title="">قسمت نهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11241/11241-10.pdf" target="" title="">قسمت دهم</a><br></div><br><br><br><br><br><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="563" hspace="0" vspace="0" width="393"><br><br><br><div align="right"><a href="217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-1.pdf" target="" title="">قسمت اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-2.pdf" target="" title="">قسمت دوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-3.pdf" target="" title="">قسمت سوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-4.pdf" target="" title="">قسمت چهارم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-5.pdf" target="" title="">قسمت پنجم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-6.pdf" target="" title="">قسمت ششم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-7.pdf" target="" title="">قسمت هفتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-8.pdf" target="" title="">قسمت هشتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-9.pdf" target="" title="">قسمت نهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-10.pdf" target="" title="">قسمت دهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-11.pdf" target="" title="">قسمت یازدهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-12.pdf" target="" title="">قسمت دوازدهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-13.pdf" target="" title="">قسمت سیزدهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-14.pdf" target="" title="">قسمت چهاردهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-15.pdf" target="" title="">قسمت پانزدهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-16.pdf" target="" title="">قسمت شانزدهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-17.pdf" target="" title="">قسمت هفدهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11240/11240-18.pdf" target="" title="">قسمت هیجده</a><br></div><br><br><br><br><br><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11210/11210.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="521" hspace="0" vspace="0" width="377"><br><br><br><br><div align="right"><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11210/11210-1.pdf" target="" title="">قسمت اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11210/11210-2.pdf" target="" title="">قسمت دوم</a><br></div><div align="right"><br></div><br><br><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6503/6503.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="534" hspace="0" vspace="0" width="373"><br><br><div align="right"><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6503/6503-1.pdf" target="" title="">فصل اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6503/6503-2.pdf" target="" title="">فصل دوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6503/6503-3.pdf" target="" title="">فصل سوم</a><br><br><br></div><br><br><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6490/6490.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="548" hspace="0" vspace="0" width="388"><br><br><br><div align="right"><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6490/6490-1.pdf" target="" title="">فصل اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6490/6490-2.pdf" target="" title="">فصل دوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6490/6490-3.pdf" target="" title="">فصل سوم</a><br><br><br></div><br><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6489/6489.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="529" hspace="0" vspace="0" width="373"><br><br><div align="right"><br><b>عنوان كتاب: <font color="#FF0000">بیماریهای داخلی<br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6489/6489-1.pdf" target="" title="">فصل اول </a></font><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6489/6489-2.pdf" target="" title="">فصل دوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6489/6489-3.pdf" target="" title="">فصل سوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6489/6489-4.pdf" target="" title="">فصل چهارم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6489/6489-5.pdf" target="" title="">فصل پنجم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6489/6489-6.pdf" target="" title="">فصل ششم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6489/6489-7.pdf" target="" title="">فصل هفتم</a><br><br></b></div><br><div align="right"><br></div><br><br><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6488/6488.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="542" hspace="0" vspace="0" width="374"><br><br><div align="right"><b>عنوان كتاب: <font color="#FF0000">بیماریهای زنان</font></b><br></div><br><div align="right"><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6488/6488-1.pdf" target="" title="">فصل اول </a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6488/6488-2.pdf" target="" title="">فصل دوم </a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6488/6488-3.pdf" target="" title="">فصل سوم </a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6488/6488-4.pdf" target="" title="">فصل چهارم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6488/6488-5.pdf" target="" title="">فصل پنجم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6488/6488-6.pdf" target="" title="">فصل ششم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6488/6488-7.pdf" target="" title="">فصل هفتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6488/6488-8.pdf" target="" title="">فصل هشتم</a><br></div><br><br><br><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6479/6479.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="569" hspace="0" vspace="0" width="394"><br><br><br><div align="right"><b>عنوان : <font color="#FF0000">اصول مخابرات و ارتباطات</font></b><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6479/6479-1.pdf" target="_blank" title="">فصل اول </a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6479/6479-2.pdf" target="_blank" title="">فصل دوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6479/6479-3.pdf" target="_blank" title="">فصل سوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6479/6479-4.pdf" target="_blank" title="">فصل چهارم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6479/6479-5.pdf" target="_blank" title="">فصل پنجم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6479/6479-6.pdf" target="_blank" title="">فصل ششم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6479/6479-7.pdf" target="_blank" title="">فصل هفتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6479/6479-8.pdf" target="_blank" title="">فصل هشتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6479/6479-9.pdf" target="_blank" title="">فصل نهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6479/6479-10.pdf" target="_blank" title="">فصل دهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6479/6479-11.pdf" target="_blank" title="">فصل یازدهم</a><br></div><br><img alt="" src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6436/6436.jpg" align="bottom" border="0" height="543" hspace="0" width="402"><br><br><br> <div align="right">سال 60<br><br><a title="" href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6436/6436-1.pdf" target="">فصل اول</a><br><br><a title="" href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6436/6436-2.pdf" target="">فصل دوم</a><br><br><a title="" href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6436/6436-3.pdf" target="">فصل سوم</a><br><br><a title="" href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6436/6436-4.pdf" target="">فصل چهارم</a><br><br><a title="" href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6436/6436-5.pdf" target="">فصل پنجم</a><br><br><a title="" href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6436/6436-6.pdf" target="">فصل ششم </a><br><br><a title="" href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6436/6436-7.pdf" target="">فصل هفتم</a><br><br><a title="" href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6436/6436-8.pdf" target="">فصل هشتم</a><br><br><a title="" href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6436/6436-9.pdf" target="">فصل نهم</a><br><br><a title="" href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6436/6436-10.pdf" target="">فصل دهم</a><br><br></div></div> <div style="DISPLAY: none" id="__if72ru4rkjahiuyi_once"></div> <div style="DISPLAY: none" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div> <div style="DISPLAY: none" id="__hggasdgjhsagd_once"></div> text/html 2016-03-04T04:59:30+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی کتب زبان انگلیسی دبیرستان دهه 60 http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/192 <div align="center"><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6348/6348.jpg" alt="" height="724" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="527"><br><br><div align="right">چاپ سال 60<br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6348/6348-1.pdf" target="" title="">بخش اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6348/6348-2.pdf" target="" title="">بخش دوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6348/6348-3.pdf" target="" title="">بخش سوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6348/6348-4.pdf" target="" title="">بخش چهارم</a><br><br><br><u><b>کتابهای زیر به روز رسانی شده در تاریخ 15 اسفند ماه 94</b></u><br><br><br><br><br><div align="center"><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6332/6332.jpg" alt="" height="676" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="478"><br><br><div align="right">چاپ سال 60<br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6332/6332-1.pdf" target="" title="">فصل اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1360/6332/6332-2.pdf" target="" title="">فصل دوم</a><br></div></div><br><br><div align="center"><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6560/6560.jpg" alt="" height="762" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="527"><br><br><div align="right">چاپ 61<br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6560/6560-1.pdf" target="" title="">فصل اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6560/6560-2.pdf" target="" title="">فصل دوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6560/6560-3.pdf" target="" title="">فصل سوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6560/6560-4.pdf" target="" title="">فصل چهارم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6560/6560-5.pdf" target="" title="">فصل پنجم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6560/6560-6.pdf" target="" title="">فصل ششم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6560/6560-7.pdf" target="" title="">فصل هفتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6560/6560-8.pdf" target="" title="">فصل هشتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6560/6560-9.pdf" target="" title="">فصل نهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6560/6560-10.pdf" target="" title="">فصل دهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6560/6560-11.pdf" target="" title="">فصل یازدهم</a><br><br><div align="center"><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6599/6599.jpg" alt="" height="782" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="542"><br><br><div align="right">چاپ 61<br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6599/6599-1.pdf" target="" title="">فصل اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6599/6599-2.pdf" target="" title="">فصل دوم </a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6599/6599-3.pdf" target="" title="">فصل سوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6599/6599-4.pdf" target="" title="">فصل چهارم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6599/6599-5.pdf" target="" title="">فصل پنجم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6599/6599-6.pdf" target="" title="">فصل ششم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6599/6599-7.pdf" target="" title="">فصل هفتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6599/6599-8.pdf" target="" title="">فصل هشتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1361/6599/6599-9.pdf" target="" title="">فصل نهم</a><br><br></div></div></div></div></div></div> text/html 2015-11-11T06:17:38+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی کتاب مکانیک http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/197 <div align="center"><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11182/11182.jpg" alt="" align="bottom" height="627" hspace="0" border="0" vspace="0" width="449"><br><br><br><div align="right"><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11182/11182-1.pdf" target="" title="">فصل اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11182/11182-2.pdf" target="" title="">فصل دوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11182/11182-3.pdf" target="" title="">فصل سوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11182/11182-4.pdf" target="" title="">فصل چهارم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11182/11182-5.pdf" target="" title="">فصل پنجم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11182/11182-6.pdf" target="" title="">فصل ششم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11182/11182-7.pdf" target="" title="">فصل هفتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11182/11182-8.pdf" target="" title="">فصل هشتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11182/11182-9.pdf" target="" title="">فصل نهم</a><br></div><br><div align="right"><br><br></div></div> text/html 2015-11-08T05:40:32+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی کتب زمین شناسی http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/196 <div align="center"><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11170/11170.jpg" alt="" align="bottom" height="726" hspace="0" border="0" vspace="0" width="508"><br><br><div align="right"><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11170/11170-1.pdf" target="" title="">بخش اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11170/11170-2.pdf" target="" title="">بخش دوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11170/11170-3.pdf" target="" title="">بخش سوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11170/11170-4.pdf" target="" title="">بخش چهارم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11170/11170-5.pdf" target="" title="">بخش پنجم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11170/11170-6.pdf" target="" title="">بخش ششم</a><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11170/11170-7.pdf" target="" title=""></a><br></div>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br><div align="right"><br><br><div align="center"><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11145/11145.jpg" alt="" align="bottom" height="781" hspace="0" border="0" vspace="0" width="533"><br><br><div align="right"><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11145/11145-1.pdf" target="" title="">بخش اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11145/11145-2.pdf" target="" title="">بخش دوم </a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11145/11145-3.pdf" target="" title="">بخش سوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11145/11145-4.pdf" target="" title="">بخش چهارم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11145/11145-5.pdf" target="" title="">بخش پنجم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11145/11145-6.pdf" target="" title="">بخش ششم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11145/11145-7.pdf" target="" title="">بخش هفتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11145/11145-8.pdf" target="" title="">بخش هشتم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11145/11145-9.pdf" target="" title="">بخش نهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11145/11145-10.pdf" target="" title="">بخش دهم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11145/11145-11.pdf" target="" title="">بخش یازده</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1368/11145/11145-12.pdf" target="" title="">بخش دوازده</a><br></div><br></div></div></div> text/html 2015-10-22T07:16:32+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی فرهنگی ارجمند حاج سید عیسی موسوی http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/195 <br><img src="http://s3.picofile.com/file/8218536418/12.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8218535984/1.jpg" alt="" align="bottom" height="446" hspace="0" border="0" vspace="0" width="616"><br><br><br><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8218536018/2.jpg" alt="" align="bottom" height="403" hspace="0" border="0" vspace="0" width="624"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8218536068/3.jpg" alt="" align="bottom" height="426" hspace="0" border="0" vspace="0" width="596"><br><br><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8218536092/4.jpg" alt="" align="bottom" height="400" hspace="0" border="0" vspace="0" width="599"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8218536126/5.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8218536200/6.jpg" alt="" align="bottom" height="370" hspace="0" border="0" vspace="0" width="530"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8218536276/8.jpg" alt="" align="bottom" height="399" hspace="0" border="0" vspace="0" width="558"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8218536292/9.jpg" alt="" align="bottom" height="371" hspace="0" border="0" vspace="0" width="557"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8218536318/10.jpg" alt="" align="bottom" height="409" hspace="0" border="0" vspace="0" width="546"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8218536450/13.jpg" alt="" align="bottom" height="358" hspace="0" border="0" vspace="0" width="521"><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/8218536492/14.jpg" alt="" align="bottom" height="357" hspace="0" border="0" vspace="0" width="536"><br>.<br><img src="http://s3.picofile.com/file/8218536526/15.jpg" alt="" align="bottom" height="376" hspace="0" border="0" vspace="0" width="524"><br><br><br> text/html 2015-05-03T05:47:12+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی روز معلم مبارک باد http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/193 <div align="center"><img src="http://toptoop.ir/files/pic/202020/08773455456717215938.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://toptoop.ir/files/pic/AAALLLIII/410-213.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="287" hspace="0" vspace="0" width="383"><br><br><br><img src="http://www.tebyan-golestan.ir/Images/AdvCntImages/Articles/Cnt11442/Main11442.gif" alt="" align="bottom" border="0" height="243" hspace="0" vspace="0" width="392"><br><br><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#33CC00"><br><font color="#3333FF">آواز خوش هزار تقدیم تو باد<br><br> سرسبزترین بهار تقدیم تو باد<br><br> روزمعلم گرامی و جاودانه باد.</font></font><br> </font></b><br></div> text/html 2015-03-10T05:37:52+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی دانلود کتاب ریاضی اول ابتدایی سال 1347 و تصاویری از کتاب http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/191 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8176009684/math47_010.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="688" hspace="0" vspace="0" width="511"><br><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8176009726/math47_113.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="678" hspace="0" vspace="0" width="510"><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8176008126/math47_062.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="701" hspace="0" vspace="0" width="528"><br><br><div align="right"><a href="http://s4.picofile.com/file/8175645850/math47.pdf.html" target="_blank" title="">کتاب ریاضی اول سال 1347</a></div></div> text/html 2015-03-08T09:47:23+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی دانلود کتاب فارسی 1343 و تصاویری از کتاب http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/190 <div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8175658634/ClassChaharom_1343_029.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="631" hspace="0" vspace="0" width="491"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8175658684/ClassChaharom_1343_032.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="638" hspace="0" vspace="0" width="499"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8175658750/ClassChaharom_1343_033.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="649" hspace="0" vspace="0" width="509"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8175658776/ClassChaharom_1343_141.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="623" hspace="0" vspace="0" width="493"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8175658842/ClassChaharom_1343_142.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="646" hspace="0" vspace="0" width="506"><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8175658884/ClassChaharom_1343_143.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="647" hspace="0" vspace="0" width="507"><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8175658984/ClassChaharom_1343_146.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="704" hspace="0" vspace="0" width="546"><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8175659050/ClassChaharom_1343_147.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="680" hspace="0" vspace="0" width="528"><br><br><br><br><div align="right"><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8175643818/ClassChaharom_1343.pdf.html" target="_blank" title="">دانلود کتاب فارسی سال 1343</a></div><br></div> text/html 2015-03-04T10:16:36+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی مجموعه تصاویری از تربیت بدنی شهرستان طارم مربوط به سالهای گذشته http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/189 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8174788068/Picture_001.jpg" alt="" align="bottom" height="335" hspace="0" vspace="0" width="470" border="0"><br></div><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8174788300/Picture_006.jpg" alt="" align="bottom" height="408" hspace="0" vspace="0" width="585" border="0"><br><br><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8174788126/Picture_002.jpg" alt="" align="bottom" height="425" hspace="0" vspace="0" width="635" border="0"><br><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8174788150/Picture_003.jpg" alt="" align="bottom" height="625" hspace="0" vspace="0" width="601" border="0"><br><br><b><font size="2" color="#FF0000">تصاوی بیشتر در ادامه مطلب</font></b><br><br> text/html 2015-03-04T04:08:45+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی زنده یاد محمد فتحی اصل رئیس آموزش و پرورش سال 69 http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/188 <img src="http://s6.picofile.com/file/8174733492/5_002.jpg" alt="" align="bottom" height="430" hspace="0" vspace="0" width="640" border="0"><br><br>از راست فرهنگیان عیسی رجبی، زنده یاد محمد فتحی اصل، مسلم سلطانی ، اسمعلی قاسمی بین سالهای 69 تا 71<br> text/html 2015-02-15T10:19:53+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی شهدای شهرستان طارم http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/187 <div align="center"><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8171059800/ozw5_picture_001.jpg" alt="" align="bottom" height="362" hspace="0" vspace="0" width="506" border="0"><br><br>جاویدالاثر مشهود عمارلو <br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8171059842/t97l_picture_002.jpg" alt="" align="bottom" height="343" hspace="0" vspace="0" width="480" border="0"><br><br>جاویدالاثر مشهود عمارلو سمت و شهید اکبر حیدری<br><br></div><div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8171059742/fp2m_picture_003.jpg" alt="" align="bottom" height="361" hspace="0" vspace="0" width="514" border="0"></div>جاویدالاثر مشهود عمارلو سمت چپ<br><br><br><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8171063676/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_1.JPG" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"><br><br>مزار شهید اکبر حیدری دهه 60<br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8171063718/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_2.JPG" alt="" align="bottom" height="346" hspace="0" vspace="0" width="494" border="0"><br><br>شهید اکبر حیدری سمت چپ و برادرش جعفر حیدری(فرهنگی بازنشسته)<br><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8171063726/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_3.JPG" alt="" align="bottom" height="322" hspace="0" vspace="0" width="455" border="0"><br><br>شهید اکبر حیدری<br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8171063868/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_4.JPG" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8171063926/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_5.JPG" alt="" align="bottom" height="326" hspace="0" vspace="0" width="466" border="0"><br></div> text/html 2014-10-07T06:15:06+01:00 moalleman-mandeghar.mihanblog.com بهبود رضائی دانلود کتاب امور عمومی بازرگانی http://moalleman-mandeghar.mihanblog.com/post/181 <div align="center"><img src="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1364/9595/9595.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="490" hspace="0" vspace="0" width="348"><br><br><div align="right">سال سوم 64<br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1364/9595/9595-1.pdf" target="" title="">فصل اول</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1364/9595/9595-2.pdf" target="" title="">فصل دوم </a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1364/9595/9595-3.pdf" target="" title="">فصل سوم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1364/9595/9595-4.pdf" target="" title="">فصل چهارم</a><br><br><a href="http://217.218.177.14/multimedia/fabk/1364/9595/9595-5.pdf" target="" title="">فصل پنجم</a><br></div></div>